Syllabus pertaining to written Recruiting Examination pertaining to the content of Post Graduate Helper in Tamil Nadu Bigger Secondary Educational Service. ghl¤Â£l«: jäœ -- (Subject Code P01) ÃçÎ 1 - bkhê MuhŒ¢Áæ‹ njh‰w« - bkhê Ïd§fŸ - Âuhél bkhêfŸ -- tlbkhê Âuhél bkhêfS¡»ilna cŸs ntWghLfŸ. jäê‹bjh‹ik - ca® jå¢ br«bkhê - fhyªnjhW« jäœ - bjhšfh¥Ãa® fhy¤ jäœ gšyt®, gh©oa®, nrhH® fhy¤ jäœ. ÃçÎÃçÎ-2 brh‰bwhl® mik¥ò -- brh‰bghUŸ kh‰w« - ng¢R¤ jäG«, vG¤J¤ jäG« - fl‹ th§fš fiy¢ brhšyh¡f«.. ÃçÎ several - vG¤J - brhš Ïy¡fz« - ah¥ò, mâ Ïy¡fz«. ÃçÎ 4 - mf« -òw« - Kjš fU,. cç¥bghUŸfŸ, bjhšfh¥Ãa« -- òw¥bghUŸ bt©gh khiy e«Ãaf¥ bghUŸ ÃçÎ 5 -- bkŒ¥ghL - v© tif- és¡f« - bghUŸnfhŸ és¡f« - Ïiw¢Á - cŸSiw és¡f« ÃçÎ 6 - r§f Ïy¡»a« - r§f« g‰¿a F¿¥òfŸ gh£L« - bjhifÍ« bjhF¥ò Kiw -- r§f Ïy¡»a¢ Áw¥òfŸ - xsitah® - guz®, fÃy®, e¡Ñu® -- brŒÍŸ ah¤j mur®fŸ - bg©gh‰ òyt®fŸ. ÃçÎ 7 - I«bgU§ fh¥Ãa§fŸ -- IŠÁW fh¥Ãa§fŸ gÂbd©Ñœ¡ fz¡F EhšfŸ -- Ú Ehšfë‹ Áw¥ò ÃçÎ 8 - g¡Â Ïy¡»a« - njthu« - ›éa¥ Ãugªj« - ÂUkªÂu« - ÂU¥òfœ -- g£od¤jh® jhÍkhdt® - mUz»çehj®. f«guhkhaz« -- kfhghuj« -- bgça òuhz« - ÂUéisahl‰ òuhz« - jy òuhz§fŸ. Á‰¿y¡»a§fŸ -- 96 tif Ãugªj§fŸ - fy«gf« - JhJ -- cyh - ßis¤jäœ - gŸS FwtŠÁ Kjèad rka§fŸ ts®¤j jäœ - ÏRyh« - »U¤Jt« - Á¤j®fŸ - rka¢ Ó®ÂU¤j«. ÃçÎ 9 -- jäêš ciueil - jäœ EhšfŸ gÂ¥ò Ka‰Á,, Ïy¡»a MuhŒ¢Á -- òid fijfŸ ehtš -- ÁWfijfŸ.. ÃçÎ 10 -- ehlf Ïy¡»a« - K¤jäœ - ehlf Ïy¡»a§fë‹ njh‰w« - ehlf tiffŸ- kndh‹ kÙa« - r§fujh° RthäfŸ - xsit r©Kf« - g«kš r«gªj Kjèah® -- kndhf® -- nrh. Ïy¡»a ¤ ÂwdhŒÎ - njitah? e‹ik - ÔikfŸ -- ÂwdhŒÎ tiffŸ cz®¢Á f‰gid - fU¤J - tot«. ÃçÎ ÃçÎ-11 gil¥gh‰wš - féij, fij, f£Liu, ehlf« vGJ« M‰wiy¢ nrh¤jš.

Also available in www.kalvisolai.com - 1 of 41.

For the post of Written Recruiting Test to get the post of Postgraduate Assistants in Tamil Nadu Higher Extra Educational Assistance.

Syllabus: English (Subject Code: P02)

Unit-I – MODERN LITERATURE (1400-1600)

Poetry Pertaining to Detailed Examine Chaucer: Spenser: For Non-detailed Study Spenser: Wyatt, Surrey: Ballads: Writing For In depth Study Bread - Documents Sidney: Of Truth, Of Adversity, Of Studies, Of Revenge, Of Ambition, Of Friendship Eloge For Poetrie

Prologue for the Canterbury Reports Faerie Queene - Book-I

Prothalamion and Epithalamion Options in Peacock's English passage, Vol-I Peacock - Vol-II

For Non-detailed Study The Bible: Theatre For Thorough Study Marlowe:

The Publication of Task.

Dr . Faustus

For Non-Detailed Study Kyd: The The spanish language Tragedy Ben Jonson: The Alchemist

Unit-II - CONTEMPORARY LITERATURE (1600-1798)

Poetry For Detailed Donne Milton Pere study:::

Canonisation, The Ecstasie Paradise Dropped, Book-IX The Rape of the Lock.

Pertaining to Non-detailed Study Milton: Gray, Collins & Blake: Herbert: Marvell: The entire For Comprehensive Study Meeks:

Samson Agonistes Peacock's The english language Verse - Vol-III 1 ) Affliction 2 . The Pulley To His Coy Mistress

Life of Milton

Available too in www.kalvisolai.com - a couple of of forty one.

2

Pertaining to Non-Detailed Examine Bunyan: Fielding: Drama To get Detailed Research Dryden: Sheridan:

The Pilgrim's Progress Mary Jones

Almost all for Like the School for Scandal

Intended for Non-detailed Examine: Congreve: The way of the World Goldsmith: She stoops to get over

Unit-III -- MODERN LITERARY WORKS (1798 -- 1832)

Poems For Comprehensive Wordsworth Coleridge Keats Shelley Study::::

Growing old Ode, Tintern Abbey Epigramme to Dejection, Kubla Khan Ode on the Grecian Urn, Ode to Autumn. Ode to the Western Wind

For Non-Detailed Research Wordsworth: Shelley: Prose Intended for Detailed Research Lamb:

Prelude - Book-I Adonais

Hazlitt

:

Essays of Elia Christ's Hospital, The South Marine House, Wish children, Fresh Year's Eve My Initially Acquaintance with Poets.

To get Non-Detailed Examine Shelley: Wordsworth: Jane Austen: Emily Bronte:

A Defence of Beautifully constructed wording Preface for the Lyrical Ballads (1850) Emma Wuthering Heights

Unit-IV -- MODERN MATERIALS (1832 to the present day)

Beautifully constructed wording For Detailed Arnold Browning Tennyson Watts. B. Yeats Eliot

Research::::::

Dover Beach, The Scholar Gypsy Donna Del Sarto...

Tags:

Review: The Winter’s Experience by William Shakespeare Essay

Kant Integrity Essay